OCBB - Opleidingscentrum van de Brandweer Brussel

 

  • Brandweerman
  • Korporaal
  • Sergeant
  • Adjudant
  • Officier
  • Brandvoorkoming
  • Crisissituatiebeheer
  • Dienstchef

Brandweerman
Modules:
Module I “Brandbestrijding en hulpverlening” (64 uur)
Module II “ Persoonlijke bescherming” (36 uur)
Module III « Levensreddende handelingen » (20 uur) (Niet georganiseerd door het OCBB want vrijstelling door IBZ)
Module IV « Geïntegreerde praktijkoefeningen» (10 uur)

Af te leveren documenten om geldig te kunnen worden ingeschreven voor de opleidingen van de Brandweerschool.

Ter staving van de correcte en volledige identiteit van de kandidaat.  
Een kopie van beide kanten van de identiteitskaart.

  Ter staving van de fysieke geschiktheid van de kandidaat om het volledige programma te volgen waarvoor hij is ingeschreven :
Een kopie van het laatste certificaat van medische geschiktheid (minder dan een jaar oud) zoals door de arbeidsgeneeskundige dienst afgeleverd aan de werkgever en de werknemer, overeenkomstig de wet betreffende het welzijn op het werk en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming - ARAB.

⎫  Een kopie van de akte van benoeming ofwel als stagiair-brandweerman, ofwel als stagiair-beroepskorporaal, ofwel als stagiair-onderluitenant, afgeleverd door de bevoegde instantie

Ter staving van de toelatingsvoorwaarden bepaald door artikel 29 van het KB van 21 februari 2011:  Art. 29. Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van brandweerman worden de stagedoende brandweerlui, de stagedoende beroepskorporaals en de stagedoende onderluitenants toegelaten.

Korporaal :
Modules:
Module I « Brandbestrijding en hulpverlening » (20 uur) 
Module II « Pompen – Bediening van de pompen en van tuigen » (20 uur) 
Module III  « Reddingstechnieken » (40 uur) 
Af te leveren documenten om geldig te kunnen worden ingeschreven voor de opleidingen van de Brandweerschool.
Ter staving van de correcte en volledige identiteit van de kandidaat.  
Een kopie van beide kanten van de identiteitskaart.

  Ter staving van de fysieke geschiktheid van de kandidaat om het volledige programma te volgen waarvoor hij is ingeschreven :
Een kopie van het laatste certificaat van medische geschiktheid (minder dan een jaar oud) zoals door de arbeidsgeneeskundige dienst afgeleverd aan de werkgever en de werknemer, overeenkomstig de wet betreffende het welzijn op het werk en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming - ARAB.

⎫  Een kopie van de akte van benoeming ofwel in de hoedanigheid van brandweerman met twee jaar dienstanciënniteit, ofwel in de hoedanigheid van stagiair-beroepskorporaal, houder van het brevet van brandweerman, ofwel in de hoedanigheid van stagiair-onderluitenant, houder van het brevet van brandweerman, afgeleverd door de bevoegde overheid
 Een attest ter staving van de vereiste graden en anciënniteitafgeleverd door de bevoegde instantie

Ter staving van de toelatingsvoorwaarden bepaald door artikel 30 van het KB van 21 februari 2011:  Art. 30. Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van korporaal worden de brandweerlui toegelaten die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, twee jaar dienstanciënniteit hebben, stage inbegrepen, de stagedoende beroepskorporaals die houder zijn van het brevet van brandweerman en de stagedoende onderluitenants, die houder zijn van het brevet van brandweerman.

Sergeant :
Modules:
Module I « Brandbestrijding en hulpverlening » (30 uur) 
Module II « Organisatie en human ressources management » (20 uur) 
Module III « Gevaarlijke stoffen » (20 uur) 
Af te leveren documenten om geldig te kunnen worden ingeschreven voor de opleidingen van de Brandweerschool.
Ter staving van de correcte en volledige identiteit van de kandidaat.  
Een kopie van beide kanten van de identiteitskaart.

  Ter staving van de fysieke geschiktheid van de kandidaat om het volledige programma te volgen waarvoor hij is ingeschreven :
Een kopie van het laatste certificaat van medische geschiktheid (minder dan een jaar oud) zoals door de arbeidsgeneeskundige dienst afgeleverd aan de werkgever en de werknemer, overeenkomstig de wet betreffende het welzijn op het werk en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming - ARAB.

⎫  Een kopie van de akte van benoeming ofwel in de hoedanigheid van houder van het brevet van korporaal sinds minstens twee jaar, ofwel in de hoedanigheid van houder van de graad van korporaal, ofwel in de hoedanigheid van stagiair-onderluitenant, houder van het brevet van korporaal, afgeleverd door de bevoegde overheid.
 Een attest ter staving van de vereiste graden en anciënniteitafgeleverd door de bevoegde instantie

Ter staving van de toelatingsvoorwaarden bepaald door artikel 31 van het KB van 21 februari 2011:  Art. 31. Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van sergeant worden de leden van een openbare brandweerdienst toegelaten die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, sinds minstens twee jaar houder zijn van het brevet van korporaal, de leden van een openbare brandweerdienst die minstens houder zijn van de graad van korporaal en de stagedoende onderluitenants, die houder zijn van het brevet van korporaal.

Adjudant :
Modules:
Module I « Verbranding en blussing » (40 uur) 
Module II « Gevaarlijke stoffen » (20 uur)
Module III « Brandbestrijding en hulpverlening » (20 uur)
Module IV « Human ressources management » (20 uur)
Af te leveren documenten om geldig te kunnen worden ingeschreven voor de opleidingen van de Brandweerschool.
Ter staving van de correcte en volledige identiteit van de kandidaat.  
Een kopie van beide kanten van de identiteitskaart.

  Ter staving van de fysieke geschiktheid van de kandidaat om het volledige programma te volgen waarvoor hij is ingeschreven :
Een kopie van het laatste certificaat van medische geschiktheid (minder dan een jaar oud) zoals door de arbeidsgeneeskundige dienst afgeleverd aan de werkgever en de werknemer, overeenkomstig de wet betreffende het welzijn op het werk en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming - ARAB.

⎫  Een kopie van de akte van benoeming ofwel in de hoedanigheid van houder van het brevet van sergeant sinds minstens twee jaar, ofwel in de hoedanigheid van houder van de graad van sergeant, ofwel in de hoedanigheid van eerste sergeant, ofwel in de hoedanigheid van sergeant-majoor, ofwel in de hoedanigheid van stagiair-onderluitenant, houder van het brevet van sergeant, afgeleverd door de bevoegde overheid.
 Een attest ter staving van de vereiste graden en anciënniteitafgeleverd door de bevoegde instantie
Ter staving van de toelatingsvoorwaarden bepaald door artikel 32 van het KB van 21 februari 2011:  Art. 32. Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van adjudant worden de leden van een openbare brandweerdienst toegelaten die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, sinds minstens twee jaar houder zijn van het brevet van sergeant, de sergeanten, de eerste sergeanten, de sergeant-majoors en de stagedoende onderluitenants, die houder zijn van het brevet van sergeant.

Officier :
Modules:
A. Voor de adjudanten en de houders van het brevet van adjudant :
Module I « Organisatie van de hulpdiensten » (10 uur)
Module II « Hulpverlening en brandbestrijding » (80 uur)
Module III « Human ressources management » (20 uur)
Module IV « Verbindingen - communicatiemiddelen » (20 uur)
Module V « Instructeur » (40 uur)
B. Voor degenen die geen houder zijn van het brevet van adjudant:
Module I « Verbranding en blussing » (40 uur)
Module II « Organisatie van de hulpdiensten » (10 uur)
Module III « Gevaarlijke stoffen » (20 uur)
Module IV « Hulpverlening en brandbestrijding » (100 uur)
Module V « Human ressources management » (40 uur)
Module VI « Persoonlijke bescherming » (30 uur)
Module VII « Verbindingen – communicatiemiddelen » (20 uur)
Module VIII « Instructeur » (40 uur)
Af te leveren documenten om geldig te kunnen worden ingeschreven voor de opleidingen van de Brandweerschool.
Ter staving van de correcte en volledige identiteit van de kandidaat.  
Een kopie van beide kanten van de identiteitskaart.

  Ter staving van de fysieke geschiktheid van de kandidaat om het volledige programma te volgen waarvoor hij is ingeschreven :
Een kopie van het laatste certificaat van medische geschiktheid (minder dan een jaar oud) zoals door de arbeidsgeneeskundige dienst afgeleverd aan de werkgever en de werknemer, overeenkomstig de wet betreffende het welzijn op het werk en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming - ARAB.

⎫  Een kopie van de akte van benoeming ofwel in de hoedanigheid van adjudant, ofwel in de hoedanigheid van houder van het brevet van adjudant, ofwel in de hoedanigheid van stagiair-onderluitenant, houder van het brevet van adjudant, afgeleverd door de bevoegde overheid.
 Een attest ter staving van de vereiste graden en anciënniteitafgeleverd door de bevoegde instantie
Ter staving van de toelatingsvoorwaarden bepaald door artikel 33 van het KB van 21 februari 2011:  Art. 33. Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van officier, worden de adjudanten toegelaten, de leden van een openbare brandweerdienst die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, houder zijn van een brevet van adjudant en de stagedoende onderluitenants, die houder zijn van het brevet van adjudant.

Technicus brandvoorkoming:
Modules:
Module I « Wettelijke grondslag » (5 uur)
Module II « Reglementering » (30 uur)
Module III « Bouwelementen – bouwmaterialen/brandweerstand en reactie bij brand » (25 uur)
Module IV « Gebouwenconstructie » (20 uur)
Module V « Detectie - Blusmiddelen » (10 uur)
Module VI « Praktische oefeningen en opleiding » (50 uur)
Af te leveren documenten om geldig te kunnen worden ingeschreven voor de opleidingen van de Brandweerschool.
Ter staving van de correcte en volledige identiteit van de kandidaat.  
Een kopie van beide kanten van de identiteitskaart.

  Ter staving van de fysieke geschiktheid van de kandidaat om het volledige programma te volgen waarvoor hij is ingeschreven :
Een kopie van het laatste certificaat van medische geschiktheid (minder dan een jaar oud) zoals door de arbeidsgeneeskundige dienst afgeleverd aan de werkgever en de werknemer, overeenkomstig de wet betreffende het welzijn op het werk en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming - ARAB.

⎫  Een kopie van de akte van benoeming, ofwel in de hoedanigheid van officier, ofwel in de hoedanigheid van houder van het brevet van officier, ofwel in de hoedanigheid van houder van een van de diploma's die toegang geeft tot een betrekking van niveau 1 binnen de federale overheid, afgeleverd door de bevoegde overheid.
 Een attest ter staving van de vereiste graden en anciënniteitafgeleverd door de bevoegde instantie
Ter staving van de toelatingsvoorwaarden bepaald door artikel 34 van het KB van 21 februari 2011: Art. 34. Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van technicus brandvoorkoming worden toegelaten :
1° de leden van een openbare brandweerdienst die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, houder zijn van het brevet van officier en de officieren;
2° de leden van een openbare brandweerdienst die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, houder zijn van één van de diploma's die toegang geven tot de betrekkingen van niveau 1 in het federale openbare ambt, bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel of houder zijn van een diploma vermeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten.

Crisissituatiebeheer :
Modules:
Module I « Wetteksten en reglementering » (10 uur)
Module II « Zware ongevallen : risicoanalyse en -beheer » (20 uur)
Module III « De noodplanning » (10 uur)
Module IV « Telecommunicatie en procedures in uitzonderlijk geval, informatiebeheer bij collectieve noodsituatie » (10 uur)
Af te leveren documenten om geldig te kunnen worden ingeschreven voor de opleidingen van de Brandweerschool.
Ter staving van de correcte en volledige identiteit van de kandidaat.  
Een kopie van beide kanten van de identiteitskaart.

  Ter staving van de fysieke geschiktheid van de kandidaat om het volledige programma te volgen waarvoor hij is ingeschreven :
Een kopie van het laatste certificaat van medische geschiktheid (minder dan een jaar oud) zoals door de arbeidsgeneeskundige dienst afgeleverd aan de werkgever en de werknemer, overeenkomstig de wet betreffende het welzijn op het werk en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming - ARAB.

⎫   Een kopie van de akte van benoeming, ofwel in de hoedanigheid van officier, houder van het brevet van technicus-brandvoorkoming, ofwel in de hoedanigheid van houder van het brevet van officier en van het brevet van technicus-brandvoorkoming, afgeleverd door de bevoegde overheid.
 Een attest ter staving van de vereiste graden en anciënniteitafgeleverd door de bevoegde instantie
Ter staving van de toelatingsvoorwaarden bepaald door artikel 35 van het KB van 21 februari 2011: Art. 35. Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van crisissituatiebeheer worden toegelaten :
1° de officieren die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, houder zijn van het brevet van technicus brandvoorkoming;
2° de leden van een openbare brandweerdienst die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, houder zijn van het brevet van officier en van het brevet van technicus brandvoorkoming.

Dienstchef:
Modules:
Module I « Management – Human ressources management » (40 uur)
Module II « Public relations » (20 uur)
Module III « Technische en budgettair beheer » (20 uur)
Af te leveren documenten om geldig te kunnen worden ingeschreven voor de opleidingen van de Brandweerschool.
Ter staving van de correcte en volledige identiteit van de kandidaat.  
Een kopie van beide kanten van de identiteitskaart.


  Ter staving van de fysieke geschiktheid van de kandidaat om het volledige programma te volgen waarvoor hij is ingeschreven :
Een kopie van het laatste certificaat van medische geschiktheid (minder dan een jaar oud) zoals door de arbeidsgeneeskundige dienst afgeleverd aan de werkgever en de werknemer, overeenkomstig de wet betreffende het welzijn op het werk en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming - ARAB.

⎫  Een kopie van de akte van benoeming, ofwel in de hoedanigheid van officier bij een openbare brandweerdienst, houder van het brevet van technicus-brandvoorkoming, ofwel in de hoedanigheid van officier bij een openbare brandweerdienst, houder van het brevet van crisissituatiebeheer, ofwel in de hoedanigheid van officier bij een openbare brandweerdienst met drie jaar dienstanciënniteit als officier, afgeleverd door de bevoegde overheid.
 Een attest ter staving van de vereiste graden en anciënniteitafgeleverd door de bevoegde instantie
⎫  Ter staving van de toelatingsvoorwaarden bepaald door artikel 36 van het KB van 21 februari 2011: Art. 36. Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van dienstchef worden de officieren van een openbare brandweerdienst toegelaten die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding :
1° houder zijn van het brevet van technicus brandvoorkoming;
2° houder zijn van het brevet van crisissituatiebeheer;
3° een dienstanciënniteit van minstens drie jaar hebben als officier, de stage inbegrepen.